Instrumented Interconnecteds Intelligent

Posted by
in

Post feed

RSS 2.0

Toespraak minister Brigitte Grouwels naar aanleiding van persconferentie IBM Smarter Cities Challenge
Woensdag 2 april 2014 om 14.30u

Dames en heren, beste aanwezigen,

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bijzonder fier dat het dossier van Brussel Mobiliteit door IBM geselecteerd werd voor deelname aan het “Smarter City Challenge”-project. Het is een ganse eer om een beroep te mogen doen op de know-how van de IBM-experten die zich achter de meest uiteenlopende projecten scharen. En dat allemaal om wereldwijd de “Smarter cities challenges” aan te gaan.

De uitdagingen zijn overal groot, ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel is een prachtig stadsgewest om in te wonen en te werken, maar iedereen weet dat we te kampen hebben met uitdagingen op het vlak van mobiliteit. En die uitdagingen hebben een impact op de leefbaarheid van onze stad en de uitstraling van Brussel als hoofdstad van België en van Europa. De inzet is dus hoog.

Vanuit mijn bevoegdheid als Brussels minister voor Openbare werken, Openbaar vervoer, ICT en de Haven van Brussel zet ik me samen met alle partners in om hier constructieve maatregelen te treffen. Dit is een bijzonder omvangrijke opdracht maar binnen deze bevoegdheden kan ik wel degelijk het verschil maken.

Ik heb de voorbije jaren een solide basis gelegd voor een sterk mobiliteitsbeleid de komende jaren en gevolgen van de investeringen en maatregelen worden steeds duidelijker zichtbaar.

Toch konden we de oproep van IBM niet links laten liggen. De projectoproep heeft ons doen nadenken over manieren om de challenge vanuit nieuwe invalshoeken te bekijken. Dat kan nooit kwaad!

De details van het project en de beoogde doelstellingen ervan worden zo meteen uit de doeken gedaan door de mensen van Brussel Mobiliteit en IBM. Maar ik kan u al verklappen dat we ons met het dossier gefocust hebben op ‘integratie van’ en ‘samenwerking en afstemming’ tussen de verschillende Brusselse mobiliteitsactoren enerzijds en de informaticatoepassingen van het Brussels Gewest anderzijds.

Het zal er bijvoorbeeld op neerkomen dat Brussel Mobiliteit nauwer zal samenwerken met o.a. de MIVB, Cambio, het Parkeeragentschap, de NMBS, Villo, noem maar op. Ik ben er echt van overtuigd dat hier mooie synergieën uit zullen ontstaan. We hebben trouwens ook op de expertise en de samenwerking van Agoria beroep kunnen doen bij de uitwerking van ons dossier.

Een nieuwe aanpak, dat is zeker. Persoonlijk geloof ik echt in de kracht van overleg en samenwerking. Ervaringen uitwisselen vanuit ieders werkdomein doet nieuwe dynamieken ontstaan.

Ik wil in naam van de Brusselaars iedereen bedanken: de projectverantwoordelijken bij Brussel Mobiliteit die dit ambitieus project hebben uitgeschreven, de ITC-experten van Agoria die hierbij hebben geholpen,  en de verantwoordelijken bij IBM die hun schouders onder het project zullen zetten. Ik hoop dat de samenwerking tussen alle partners constructief zal verlopen en kijk al uit naar de resultaten die hieruit zullen voortvloeien.

Samen van Brussel een “nog smartere city” maken, daar doen we het voor.

Ik dank u vriendelijk voor uw aandacht.

Brigitte Grouwels

Brussels Minister van Openbare werken en Vervoer

—————————————-

(French)

Allocution de la Ministre Brigitte Grouwels à l’occasion de la conférence de presse IBM Smarter Cities Challenge
Le mercredi 2 avril 2014 à 14h30

Mesdames et Messieurs, Chère assistance,

La Région de Bruxelles-Capitale est particulièrement fière qu’IBM ait sélectionné le dossier de Bruxelles Mobilité pour participer au projet « Smarter City Challenge ». C’est pour moi un grand honneur de pouvoir avoir recours au savoir-faire des experts d’IBM qui se rallient aux projets les plus divers. Et cela en vue de relever le défi du « Smarter cities challenges » à l’échelle mondiale.

Les défis sont considérables partout, et la Région de Bruxelles-Capitale n’échappe pas à la règle. Bruxelles est une ville-région magnifique où il fait bon vivre et travailler, mais tout le monde sait que nous sommes confrontés à des défis en matière de mobilité. Et ces défis ont une incidence sur la qualité de vie de notre ville ainsi que sur le rayonnement de Bruxelles en tant que capitale de la Belgique et de l’Europe. L’enjeu est donc de taille.

En ma qualité de ministre bruxelloise des Travaux Publics, des Transports Publics, de l’Informatique et du Port de Bruxelles, je mets tout en œuvre, en collaboration avec l’ensemble des partenaires, afin de prendre des mesures constructives dans ce domaine. Il s’agit d’une mission particulièrement vaste, mais dans le cadre de ces compétences, je peux vraiment faire la différence.

Au cours de la présente législature, j’ai posé les bases solides d’ une politique de mobilité forte pour les années à venir et les conséquences des investissements réalisés et des mesures prises sont de plus en plus visibles.

Nous ne pouvions cependant pas ignorer l’appel d’IBM. L’appel à projets nous a invités à appréhender le challenge sous des angles nouveaux. Cela ne fait jamais  de tort !

Les détails du projet et les objectifs visés vous seront expliqués dans un instant par Bruxelles Mobilité et IBM. Mais je peux déjà vous dévoiler que dans le dossier, nous nous sommes concentrés sur « l’intégration de » et « la collaboration et l’harmonisation » entre les différents acteurs de la mobilité à Bruxelles d’une part et les applications informatiques de la Région d’autre part.

Ainsi, Bruxelles Mobilité travaillera plus étroitement entre autres avec la STIB, Cambio, l’Agence de Stationnement, la SNCB, Villo, etc. De belles synergies verront ainsi le jour, j’en suis convaincue. Nous avons d’ailleurs également pu recourir à l’expertise et la collaboration d’Agoria pour la préparation de ce dossier.

Une nouvelle approche, cela ne fait aucun doute. Personnellement,  je crois vraiment en la force de la concertation et de la collaboration. L’échange d’expériences dans le domaine de travail de chacun suscite de nouvelles dynamiques.

Au nom de tous les Bruxellois, je souhaite remercier chacun d’entre vous : les responsables de projet auprès de Bruxelles Mobilité qui ont élaboré ce projet ambitieux, les experts informatiques d’Agoria qui les ont épaulés ainsi que les responsables d’IBM qui porteront ce projet. J’espère que la collaboration entre tous les partenaires se déroulera dans un esprit constructif et je me réjouis de découvrir les résultats qui en découleront.

Ensemble, faire de Bruxelles une ville encore plus « smart », tel est notre objectif.

Je vous remercie de votre attention.

Brigitte Grouwels 

Ministre bruxelloise des Travaux Publics et des Transports

 

Bookmark and Share

Previous post

Next post