Instrumentert Sammenkoblet Intelligent

En smartere verden. En smartere verden.


 
26. March 2015
14:08
 

17. februar ble IBM Spectrum Storage annonsert. En ny programvareportefølje som er utviklet for å styre alle former for lagring, både i skyen og datasentre. For å utvikle og endre lagringsøkonomien investerer IBM mer enn 1 milliard dollar over en femårsperiode. I IDC sin kvartalsrapport for lagringsprogramvare (IDC Quarterly Storage Software Qview -2014 Q2) rangeres IBM som markedsleder med 40 prosent markedsandel innen lagring i skyen.

Løsningen gjør det mulig for kunder å flytte alle typer data til riktig sted til rett tid. Samt optimalisere kostnader, ytelse og sikkerhet for hver enkelt kunde. Løsningen er utviklet for å håndtere ineffektiv datalagring ved å legge på et lag med intelligent programvare på eksisterende maskinvare. Det vil si at man skaper et fotavtrykk som både er kostnadseffektivt, bidrar til å optimalisere både ytelse og sikkerhet for dine data. IBM Spectrum Storage inneholder mer enn 700 patenter og er designet for at man enkelt kan skifte til en hybrid sky. Da kan man effektivt administrere store mengder datatrafikk.

En ny tilnærming er nødvendig for å hjelpe kunder med å takle kostnader og kompleksiteter som oppstår som følge av enorm datavekst. Tradisjonell lagring er ineffektivt i dagens verden, der verdien av hver bit med data endres til enhver tid. IBM revolusjonerer datalagring med vår IBM Spectrum Storage-programvare, som hjelper kunder til å mer effektivt utnytte de investeringene de gjør i maskinvare for å utnytte den fulle forretningsverdien av data. ”

         Tom Rosamilia, Senior Vice President for IBM Systems.

Etterspørselen på lagring øker siden mange applikasjoner blir levert gjennom skyen. Dette krever en ny tilnærming for å håndtere data. Innen 2019 mener analysefirmaet Gartner at 70 prosent av eksisterende lagringsprodukter vil være tilgjengelig som programvare. Dette gjelder også for ustrukturerte data i skyen.

Eksempelvis bruker Netflix IBM Spectrum Accelerate-programvare for å håndtere sine on demand-strømmetjenester. Programvaren utnytter Netflix eksisterende hardware, og løser de økende utfordringene ved administrering av data de har idag. Her administrerer de databaser, utvikling, testing og back-up operasjoner. Dette førte til at Netflix fikk 80 prosent mer tilgjengelig gulvplass. IBM Spectrum Accelerate bidrar også til at Netflix kan effektivisere antall transaksjoner. For Netflix og andre bedrifter kan IBM Spectrum Storage bidra til å redusere lagringskostnader med opptil 90 prosent i enkelte miljø ved å automatisk plassere og flytte data til den mest kostnadseffektive lagringsenheten. Enten via flash, tape eller disksystemer, levert av IBM.

Her får du mer informasjon om IBM Spectrum Storage.

YouTube Preview Image

 

 

Bokmerk og del

En vakker, solfylt vårmorgen oppdager en bedrift at dens viktigste inntektskilde, nettbutikken, ikke fungerer. Kundene prøver å logge seg på for å kjøpe ting, men ingenting skjer – nettbutikken er ikke tilgjengelig. Midt i høysesongen er hovedinngangen til butikken plutselig stengt. Ingen kan kjøpe noe som helst, og bedriften mister inntektene. Hva nå?

Tilfeller som dette blir stadig vanligere. Hacking, malware og DDoS-angrep (Delivery Denial of Service) skaper daglig problemer, og oftere står organiserte grupperinger med tekniske kunnskaper og finansiell styrke bak slike angrep. Mulighetene for at disse angriperne skal lykkes med sine forsøk øker for hver dag som går. Bedrifter knyttes sammen via stadig flere nettverk. Økt samhandling mellom ulike aktører er en realitet, alle er mobile og bruker mobile verkøy i jobben og privat. I mange tilfeller benyttes den samme mobile enheten både til private- og jobbrelaterte oppgaver. Alt kobles til Internettet, og vi vet at alt på nettet er utsatt for angrep.

Enhver organisasjon bør ha iverksatt tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte seg mot dataangrep. God beredskap mot hacking, malware og DDoS-angrep må være på plass før en hendelse inntreffer. Det må finnes en plan for å sikre driftsstabilitet, opprettholde servicenivået overfor kunder, og samtidig gjøre det mulig for ansatte å utføre jobben under et dataangrep. Like viktig er det å gi de ansatte nødvendig opplæring, sørge for at de forstår hva cyberkriminalitet er, at de forstår hvordan angriperne går fram, og at de vet hvordan de skal forholde seg til ulike scenarioer.

På tross av alle forebyggende tiltak er det svært sannsynlig at før eller senere, snarere før, – vil noe skje. Nylige studier viser at over 30 % av bedriftene rammes av datakriminalitet. Bare 13 % stoler på sin egen evne til å håndtere situasjonen. Det er altså svært sannsynlig at sikkerheten vil svikte, og at dette innebærer økonomisk tap for de som berøres. Derfor tilbys det sikkerhetsforsikringer mot datakriminalitet. Den nyeste er introdusert av If, og retter seg mot virksomheter. If-kundene får hjelp etter et angrep dersom de har behov for det, og forsikringen dekker tap og utgifter forårsaket av hendelsen.

IBM i nært samarbeid med If Skadeforsikring

Datakriminalitetsforsikringen til If Skadeforsikring er utviklet i samarbeid med IBM. IBMs eksperter hjelper If’s eksperter på skadeerstatning med å analysere inntrufne hendelser og fastsette gjenopprettingstiltak. Ekspertene må ligge i forkant av utviklingen, og ekspertisen er absolutt nødvendig fordi angriperne er stadig smartere og dyktigere, og IT-miljøene er ofte komplekse. Når situasjonen endelig er løst, bør det dessuten tas lærdom av hva som skjedde, slik at man kan forbedre beredskapen mot eventuelle fremtidige angrep. IBMs eksperter vil hjelpe til med dette.

Det viktigste er at hver enkelt bedrift sørger for å være forberedt på å takle moderne datatrusler ved å investere i sikkerhet. Fornuftig datasikkerhet kombinert med en godt planlagt gjenopprettingsplan som kan tas i bruk på kort varsel, er den beste garantien for å kunne stå i mot slike hendelser. En virksomhet som beskytter seg selv er dessuten medvirkende i å beskytte andre.

En investering i sikkerhet skaper en solid plattform for effektiv drift. IBM hjelper deg å utvikle løsninger som stenger inntrengere ute!

Hacking

Bokmerk og del

Med dagens lave oljepriser er det ikke alle planlagte investeringer i oljesektoren som er lønnsomme. Som følge av dette er det nærliggende å tro at den økonomiske aktiviteten i Norge kan bli redusert. I siste halvdel av 1900-tallet ble det startet flere nye veiprosjekter under lignende forutsetninger. Tanken var da å stimulere til økonomisk vekst med langsiktige investeringer som var viktige for samfunnet, og samtidig sysselsette arbeidskraft som ellers ville gått ledig. En såkalt win-win-situasjon.

Nå kvitres det igjen om at flere investeringer i veier vil løse problemene. Men dagens veiprosjekter er en svært kapitalintensiv virksomhet. Hvor mange som sysselsettes kan det også stilles spørsmål ved. Nye og bedre veier er bra for norsk næringsliv og skaper økte muligheter for økonomisk vekst. Dette kan imidlertid også være feil skal vi tro flere undersøkelser rundt lønnsomheten i veiinvesteringer i Norge.

Men hvordan kan vi forberede oss på den nye hverdagen med lavere oljepris?

Veiprising kan gi en jevnere belastning over tid, slik at trafikken flyter bedre. Dette er tendensene innen flytrafikk, tog og telekommunikasjon. Man bør imidlertid fjerne bompengeavgiftene utenfor de urbane områdene ettersom de bare fører til kostnader uten å gi noe videre av verdi.

Med moderne teknologi kan man analysere og styre trafikken på en bedre måte. Veinettet kommer til å bli fullt utnyttet. Optimalisert infrastruktur er nøkkelen. Boliger bør oppføres i nærheten av offentlig kommunikasjon for å utnytte effektiviteten i en offentlig infrastruktur, ikke minst samordne planlegging og drift av det urbane transportsystemet. Det må tilbys proaktiv informasjon til innbyggere, næringsliv og besøkende tilpasset deres ulike behov. Alle må få informasjon om hvilket servicenivå de kan forvente. Hvis servicen avviker fra forventet nivå, skal de ha beskjed i sanntid, akkurat som for alle andre virksomheter. Løsningen på mange kapasitetsproblemer ligger ofte i ny kommunikasjonsteknologi som bidrar til et redusert behov for reise eller transport.

En storsatsing på nasjonalt nivå for å bedre forvaltningen av eksisterende urban infrastruktur vil være det beste tiltaket fra Norges regjering med hensyn til å gjøre Norge konkurransedyktig og stimulere til en langsiktig og bærekraftig økonomisk utvikling.

Foto: Scanpix

Technorati Tags: , , , ,

Bokmerk og del
18. February 2015
13:54
 

Oljeindustrien er en av IBM’s globale satsingsområder, og vi har i Norge en unik historie med Big Data gjennom flere tiår. Det er snart 20 år siden IBM utviklet den første Norske nasjonale databasen for oljerelatert data – DISKOS, som satte standarden og ambisjonsnivået for nasjonale petroleumsdatabaser.

I dag ser vi en enorm økning i datavolum gjennom hele olje og gass verdikjeden. Eksempelvis vil høyt instrumenterte boreoperasjoner kunne generere mer enn to terrabyte data per dag. Dette er data som vi kan analysere for å identifisere “signaturer” på mulige uønskede hendelser. Ved å benytte disse signaturene på data i sanntid vil vi kunne gi operatører muligheter til å utføre korrigerende tiltak for å sikre effektivitet, unngå nedetid og i verste fall ulykker.
Eksempelelet er kun et av flere hvor sanntidsdata benyttes. Andre steder vi nå har høy fokus og aktivitet er i operasjon av prosessanlegg, både offshore og på land.

Det som kanskje er mest interessant er vår tilnærming for å utnytte “ustrukturert data” til beslutningsstøtte. Nær 80% av organisasjoners “Big Data” er ustrukturert. Det kan være tekst, dokumenter, presentasjoner, rapporter, analyser, studier, logger etc… I tillegg finnes det mye åpne data på nettet som ønskes benyttet. Tradisjonelle analyseverktøy kommer til kort når denne type data ønskes benyttet. Våre nye “Cognitive Analytics” løsninger fra IBM Watson Group og GBS kan gi unik innsikt og beslutningsstøtte ved å bruke nettopp denne type data. I vårt olje og gass Centre of Excellence i Stavanger arbeider vi nå med denne type kognitive analyseverktøy – sammen med flere ledende oljeselskap.

Internasjonale oljeselskap investerer nå i bruk av kognitive løsninger innenfor flere områder, og vi er i en privilegert posisjon til å kunne bistå. Vår ambisjon er å kunne gi bedre grunnlag for beslutninger i forbindelse med leting, effektiv drift og ikke minst innenfor HMS. Mange av disse prosjektene er forståelig nok konfidensielle, men vi håper å kunne få omtale de mer i tiden som kommer.

For spørsmål eller kommentarer – ta gjerne kontakt  eller legg igjen en kommentar under feltet :-)

 

Oljeblogg

 

 

Bokmerk og del

Aftenposten omtaler Watson som den «nye ekspertlegen». Anledningen er løsningen kalt Oncology Expert Advisor™ (OEA). Dette er en diagnoseløsning for leukemi utviklet av MD Anderson Cancer Center i samarbeid med IBM. OEA er en del av Moonshots programmet som jobber for å utradere alle typer kreft, der de benytter Watson sine kognitive kapasiteter.

Hva er egentlig kognitiv databehandling?

Så og si alle datasystemer som brukes i dag er basert på programmerbare datasystemer. Dette er dataprogrammer som er satt til å gjøre en bestemt ting og ikke noe mer. Kognitiv databehandling er annerledes fordi den lærer, forstår naturlig språk og har mulighet til å finne sammenhenger i enorme mengder ustrukturerte data. Ut i fra forhåndsbestemte sett med standard input og mulige godkjente resultater brukes programmet til å finne og behandle strukturer og sammenhenger i ustrukturerte data. Disse sammenhengene kan deretter brukes til å finne svar, og deretter gi en anbefaling basert på funnene.

Snakker vårt språk

Kjernen i Watson teknologien er dets evne til å forstå naturlig språk. Kognitive systemer som Watson er i stand til å lese naturlig språk i en ustrukturert tekst, gjenkjenne språket den er skrevet på og «prosessere» teksten. Prosesseringen av teksten er basert på en generell forståelse for språk, syntaks og oppbygningen av setninger. I tillegg til å kunne lese er den i stand til å forstå et naturlig språk og definere sammenheng mellom begreper utfra den forståelsen. Vi kaller det gjerne «Natural Language Understanding» i motsetning til «Natural Language Processing». For eksempel forstår den forskjellen mellom «school bus» og «integration bus» basert på den omkringliggende teksten som definerer konteksten.

Prosesserer ustrukturerte data

Kognitiv databehandling er i stand til å bruke ulike ustrukturerte data, for eksempel journaler, prosatekst, video eller bilder for så å identifisere og bryte ned dataene. Deretter defineres sammenhenger eller tillegges metadata som beskriver de ustrukturerte dataene slik at dataene kan brukes videre i behandlingen.

Har evne for læring

Kognitive systemer kan lære av erfaring på tilsvarende måte som oss mennesker. Dataene som leses blir brukt til å bygge opp sammenhenger mellom ulike begreper og blir lagret. Desto mer data som bekrefter de allerede definerte sammenhengene som blir lest, desto mer erfaring og innsikt tilføres de kognitive systemene. Dersom nye sammenhenger oppdages utvides forståelsen hos systemet. Denne læringen kan foregå autonomt, basert på menneskelig trening eller en blanding av disse to. Menneskelig tilbakemelding sørger for at sammenhenger som er feil blir rettet slik at systemet etter hvert lærer seg å se sammenhengene selv.

IBM mener at kognitiv databehandling er den neste generasjon databehandling etter mekaniske og programmerbare systemer. Kognitiv databehandling vil effektivisere beslutningsprosesser på lik linje som programmerbar databehandling har effektivisert produksjonsprosessene.

cognitive computing era

Bokmerk og del

Abonner på denne bloggen Abonner på denne bloggen