Instrumentert Sammenkoblet Intelligent

En smartere verden. En smartere verden.


 
11. September 2014
11:05
 

På et grunnleggende nivå, er sosiale medier hva vi bruker i våre personlige liv. Et sosialt samhandlingsverktøy er det vi bruker når vi er på jobb. Fellesnevneren er at begge er sosiale – det vil si, det handler om mennesker, forbindelser, relasjoner og kommunikasjon.

Blant de organisasjonene som utmerker seg i sin sosiale virksomhet med sine samarbeidsstrategier, finnes det noen “best practices”

  1. Rett person med rette ferdigheter til rett prosjekt første gang
  2. Samarbeid mellom verktøy for å akselerere læring og ta raskere og bedre beslutninger
  3. Fokus på å optimalisere forretningsresultater for kunder
  4. Bli kvitt unødvendige og ofte kunstige avdelingsskiller (der det er mulig og fornuftig)
  5. Bruk sosiale teknologier for å endre forretningsprosesser, ikke bare til grunnleggende kommunikasjon

 

Disse punktene går igjen og stemmer godt overens med egen erfaring fra prosjekter i Norge og Norden.

Social Media er ikke det samme som Social Business.

Social Business handler om å gjøre jobb-hverdagen enklere. Det handler om å ha verktøy tilgjengelig når du trenger det for å kunne ta “neste steg i prosessen”. At de valg du har tilgjengelig er basert på fakta og analyse ikke bare magefølelse – selv om det viser seg at denne også ofte stemmer.

socialbusiness

Om har en sosial samhandlingsplatform som grunnmur tilstede i dine forretningsprosesser har du kommet langt på vei mot en ny og bedre hverdag for deg og dine brukere/kollegaer/partnere.

Technorati Tags: , , , , , ,

Bokmerk og del
3. September 2014
15:12
 

smarterehelse

Helsesektoren nå står ovenfor sine største utfordringer noensinne. Først og fremst vil en eldrebølgen snart skylle over oss, i tillegg ser vi en tydelig befolkningsøkning og tilvekst i de store byene i landet. I Norge opplever vi også økt levealder og et publikum som krever bedre helsetjenester med kortere ventetid. Fortsetter vi å arbeide på samme måte som nå, vil en karakteristikk som ‘kritisk’ – kanskje være å underdrive de faktiske forhold i fremtiden.

Dramatiske endringer må til for å kunne møte utfordringene og forventningene som stilles til landets helsesektor. Skal man få til dette slik helsesektoren er organisert i dag må helse-Norge ansette mange – både på klinisk og administrativ side av driften. Etter mitt syn er dette hverken praktisk mulig eller spesielt bærekraftig.

En felles grunnmur

Dagens helsevesen er organisert i primærhelsetjenester, som er tjenester underlagt hver enkelt kommune. Dette er tjenester som fastlege, sykehjem og hjemmesykepleie. Spesialhelsetjenestene i Norge eies av staten og er organisert i de fire helseregionene: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord, hvorav de fire helseregionene benytter hvert sitt interne «IT-selskap» som leverer tjenester i form av drift av infrastruktur, applikasjoner og utviklingsoppdrag.

Denne strukturen består i stor grad av komponenter som er anskaffet for 10-15 år siden og som er designet og dimensjonert for hvert enkelt sykehus. Det er derfor innlysende at det må gjøres et IT-løft i grunnleggende infrastruktur på regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg må man sørge for at løsningene henger sammen. Samt at man må både oppdatere og konsolidere utdatert infrastruktur og basis applikasjoner. Det er med andre ord et stort behov for å bygge en grunnmur med kapasitet og fleksibilitet til å ta i bruk nye IT-løsninger. Til dette kreves store ressurser, slik at helseregionens egne IT-selskaper på sikt kan bli mer relevante for den kliniske virksomheten i sektoren.

Helsesektoren må få tilgang til de gode løsningene. For tiden foregår det mye god innovasjon innen IT og helse i hvert av landets regioner, men en av utfordringeneer at initiativene virker lite koordinerte. Her er det behov for bedre koordinering og samarbeid, samt et mye større fokus på realiserbare løsninger. Man må også kunne tilrettelegge lovverket slik at det blir enklere å utveksle data i hele sektoren.

Stort gjennombruddsmartere else2

IBM har levert tjenester og produkter til helseregionene i mange år allerede. I hovedsak er det servere, lagring og programvare vi har bidratt med. Men det store gjennombruddet kom i 2013 da vi tegnet en kontrakt med Helse-Midt Norge om levering, implementering og drift av løsning for logistikk og økonomi.

Kontrakten – som hadde en samlet verdi på 210 milloner kroner- samt et økende fokus på offentlig sektor i IBM Norge, ledet til en omfattende satsning på helsesektoren. I løpet av kort tid ble et nasjonalt helseteam etablert. Dette teamet er igjen svært tett knyttet opp mot IBMs globale helseteam som sitter på kunnskaper fra verdensledende eksperter med utmerkede kundereferanser fra en global helsesektor.

Smarte løsninger for helsesektoren


Blant konkrete løsninger IBM kan tilby helsesektoren er IBM Intelligent Operations Center (IOC), som fungerer som en sikker og skalerbar «alarmsentral». Denne løsningen vil kunne bistå den enkelte kommune som ønsker å gi sine eldre og pleietrengende muligheten til å bo lengre hjemme. Her vil IOC kunne hjelpe kommunene med et felles mottak for henvendelser, bistand til brukerne via digitale kanaler og sende ut riktige ressurser ved behov for bistand på stedet.

Pasientmedvirkning og pasientsikkerhet er to andre viktige fokusområder for sektoren. I Syd-Danmark har IBM sammen med regionen og andre aktører implementert en «Shared Care»-plattform, som gjør det mulig med aktiv medvirkning fra både primærlege, spesialhelsetjeneste og andre aktører i pasientens behandlingsforløp. Gjennom denne plattformen blir pasienten selv involvert i langt større grad, i tillegg til at antall fysiske konsultasjoner og prøvetakning reduseres kraftig.

TJ Watson Research Center

Sammen med de to aktørene; Universitetet i Nord-Norge (UNN) og Nasjonalt senter for Telemedisin og Samhandling, deltar IBM i et forskningsarbeid som tar utgangspunkt i å analysere norsk helsedata. Særlig er dette prosjektet rettet mot forskning på kreft, og for tiden har en av forskerne fra UNN ett års hospiterende opphold på IBMs TJ Watson Research Center utenfor New York. Målsetningen for arbeidet er å kunne redusere uønskede hendelser ved kreftoperasjoner.

Som nevnt tidligere er det klart at Norge må investere i nye IT-løsninger for å modernisere og effektivisere helsevesenet. Dette kravet kom også fram i Helseminister Bent Høie`s «Sykehustale» fra 7. januar som peker på seks konkrete tiltak:
1. Ta i bruk mangfoldet ved å innføre fritt behandlingsvalg. Ventetiden skal ned. Kvaliteten skal opp.
2. Sørge for raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter.
3. Lage opptrappingsplan for rusfeltet og bygge ut the psykiske helsetilbudet i kommunene.
4. Legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan som gjør oss i stand til å planlegge en helsetjeneste med kapasitet og kompetanse til å møte fremtidens behov.
5. Skape bedre kvalitet og pasientsikkerhet gjennom endring i ledelse, systemer og kultur.
6. Satse på IKT og kommunikasjon.

I lys av debatten som nå ruller over landet i forhold til organisering av offentlige helse-tjenester, vil en aktør som IBM vil kunne tilføre mye kunnskap og smarte løsninger gjennom bruk av ny teknologi tilpasset nettopp denne sektoren. For norske helsemyndigheter må bli mer effektive, slik at de i fremtiden skal kunne spare penger og ikke minst menneskeliv.

 

Les mer om IBM og helse satsningen her.

Smartere helsevesen

Technorati Tags:

Bokmerk og del

mobile1

Jeg har i hele min karriere arbeidet hos IBM innen trådløse- og mobile løsninger. Etter min mening er den nye IBM/Apple-konstellasjonen noe av det mest betydningsfulle som har skjedd for IBM innenfor mobile løsninger. Annonseringen passer meget godt inn i IBMs MobileFirst initiativ, som er en av bransjens mest omfattende sett med mobile løsninger for bedrifter. Med den nye kunngjøringen har Apple og IBM definert et globalt partnersamarbeid der målet er å utnytte det fulle potensialet for mobil teknologi i bedrifter.

Mobilrevolusjonen har snudd om på hverdagen vår, og med inntoget av konseptet Bring Your Own Device (BYOD) ser vi også endringer i hvordan vi bruker mobile enheter i en bedrift. Det er imidlertid slik at selv om mange bruker sine egne enheter (for eksempel iPad og iPhone) på arbeidsplassen, er omfanget av bruk i bedriftssammenheng relativt begrenset. De fleste bruker slike enheter bare til e-post, kalendere, meldinger og kontakter. Selv om dette har forretningsverdi og gjør oss mer tilgjengelige, mer samarbeidsrettede og mer produktive, er det bare en liten utnyttelse av mulighetene som ligger der, og bruken har ikke nådd noe transformativt nivå foreløpig.

Dette er i ferd med å endre seg. Det nye samarbeidet mellom IBM og Apple vil åpne for et nytt verdinivå og nye mobile muligheter for bedriftene. De to selskapene våre har funnet sammen fra to uavhengige styrkeposisjoner og kombinerer det beste av det vi har bygd omdømme og markedsposisjon på: Apples legendariske brukervennlighet og IBMs dybdekunnskap innenfor analyser, bransjekompetanse, programvare for bedrifter og skytjenester.

Gjennom denne kombinasjonen kommer vi til å skape løsninger som både er mer intelligente og hyggeligere for mobile medarbeidere som bruker iPhone og iPad. På den måten tilrettelegger vi for en helt ny mulighet som stort sett ligger ubenyttet i dag. Dette er et viktig moment – målet er intet mindre enn å transformere arbeidet.

Hvordan skal partnersamarbeidet mellom IBM og Apple oppnå dette? Gjennom fire kategorier med nye muligheter:

  • Mobile løsninger som transformerer måten å gjøre forretninger på: Mer enn 100 IBM MobileFirst for iOS-apper rettet mot bestemte bransjesmertepunkter. Hver app bygges i et eksklusivt samarbeid mellom Apple-eksperter innen teknikk og design og bransje- og domenekonsulenter og applikasjonsutviklere hos IBM, mer enn 100 000 medarbeidere totalt.
  • Skyplattform for mobil: IBM MobileFirst Platform for iOS gir unike IBM-skytjenester og er nødvendig for ende-til-ende-funksjonalitet for bedrifter – fra analyser til skylagring, sikkerhet, administrasjon av enheter i stor skala, integrering og arbeidsflyt – alt sammen tilgjengelig på IBMs skyutviklingsplattform, Bluemix.
  • Tjenester og støtte for mobile enheter: En bedriftsklasseutgave av prisvinnende AppleCare for profesjonelle brukere, med alternativer for støtte på stedet.
  • Pakketilbud på tjenester: IBM MobileFirst Supply and Management for leveranse og aktivering av enheter samt administrasjonstjenester, med leasing, for iPhone og iPad.

Med denne milepælkunngjøringen om samarbeidet med Apple utvider vi den omfattende MobileFirst-porteføljen for bedrifter, og vi utløser uutnyttet verdi for bedriftskundene våre.

 

Technorati Tags: ,

Bokmerk og del

Ginni Rometty uttalte i en samling av forretnings- og finansledere i Council of Foreign Relations i mars 2013 at: «Data will be the next natural resource».  Dette var en uttalelse basert på IBMs drivkraft rundt Big Data og Analytics og erfaringene oppnådd så langt.  Erfaringene med IBM Watson og starten på det vi kaller for «Cognitive Computing» har bidratt til investeringen som IBM nå gjør.

Datamengdene vokser og de vokser med stadig høyere intensitet. Andre naturressursser, som for eksempel olje, gass eller mineraler som gull, er det essensielt å utvinne mest mulig effektivt. Kun ved effektiv utvinning av en ressurs, hvor alternativet er å la den ligge i bakken, vil man oppnå verdi.  IBM har trukket konsekvenser av denne uttalelsen og mener at det er nødvendig med endring av dagens datateknologi for å komme frem til bedre og mer effektive måter å utvinne data på slik at vi kan ta nytte av den -som vår neste naturressurs.

I en pressemelding fra 10. Juli annonserte IBM en investering på 3 milliard US Dollar i de neste fem årene for å komme frem til nye prosessorteknologier for å understøtte spesifikke krav som både Cloud og Big Data vil stille i fremtiden.

Investeringen er rettet mot to hovedspor. På kort sikt forsker man på silikonbaserte teknologier med en tetthet på 7 nanometer eller tettere. For fremtiden forsker man på post-silikonbaserte teknologier for å øke prosessorkraften.

Dagens prosessorteknologi (22 nanometer) har kommet til så høye tetthetsnivåer at man møter på fysiske problemer for å få prosessorene til å fungere. Til dette kommer høyere krav til båndbredde, minneaksess, hastighet på kommunikasjon og ikke minst energiforbruk. Disse utfordringene gjør at man er ved et veiskille hvor man ser at Moore’s Law ikke lenger kan følges (Moore’s law sier at prosessorkraft og tettheten av integrerte kretser på en chip dobler annenhvert år)

Hva så? Hvorfor skal man bry seg?

Jeg mener dette er noe vi alle burde være opptatt av, som samfunn totalt sett. Mer kunnskap gjør samfunnet bedre rustet til å takle de store utfordringer som menneskeheten står ovenfor i dette århundret. Slutten på Moore’s law vil innebære at vi ikke klarer å henge med i økningen av dataproduksjon. Paradoksalt nok blir vi relativt sett dummere og dummere. Vi produserer mer og mer data men klarer å utvinne mindre av denne datamengden, ikke minst omsette den til informasjon og kunnskap.

IBM ser dilemmaet og tar utfordringen. Investeringen er rettet mot forskning og utvikling av ny prosessorteknologi som gir oss muligheten til å utvinne dataene og øke kunnskapen vår mye fortere og mer effektivt.

På kort sikt prøver vi å tøye strikken og finne måter å unngå de fysiske lover som gjelder når man jobber med størrelser på 22 nanometer og mindre. IBM har lenge vært en pionér i nano-teknologi, og forsker på flere interessante muligheter for å erstatte silikon som bærer for integrerte kretser.  IBM ser på karbonbaserte «nano-tubes», quantum computing, neurosynaptic computing og silikonbasert photonics som mulige teknologier for fremtiden.

IBM har et tett samarbeid med andre forskningsinstitutt og akademia i denne satsingen.

Loekbilde

I en annen blogpost vil jeg gå mer inn i begrepet «Cognitive Computing» og hvorfor vi i IBM mener at vi står ved begynnelsen av en ny dataalder.

Technorati Tags: , , , , , , ,

Bokmerk og del

Sky handler om teknologi og evnen til å standardisere og masseprodusere datakraft. Men det er ikke nok. Det handler også om nye forretningsmodeller. Nye, raske enkle måter å drive butikk på. Hvor kunden er med på å utvikle, lage og skape- det driver produkt utviklingen.

softlayer2

IBM med mer enn 100 år som teknologileder så endringen i markedet og forstod også at gamle IBM ikke kunne bli ”Born On Cloud”. Derfor kjøpte IBM et ”Born On Cloud”-selskap og bruker det til i transformasjonen. SoftLayer tilfredsstiller alle hovedkrav IBM har til et oppkjøp. De var privateid, de hadde et åpent og samtidig teknologisk godt konsept og var samtidig en nisjeleverandør med et stort markedspotensialet.

SoftLayer er fortsatt et eget selskap som eies av IBM. De fokuserer på å levere Cloud Infrastucture as a Service (IAAS), men utvidet med IBM plattformen P-series. IBM bruker SoftLayer som fundament i sin transformasjon til skyen. 1. juli ble BlueMIx formelt levert som produkt på SoftLayer. BlueMix er IBM sin utviklingsplattform (Platform as a Service – PaaS). I BlueMix kan du leie en rekke mellomvare produkter ferdig konfigurert på timebasis for å drive utvikling og drift av applikasjoner.

Men IBM flytter også andre satsinger i Cloud til SoftLayer. Mer enn 100 ulike Software-As-a-Service (SaaS) tjenester er i dag tilgjengelige og disse flyttes fortløpende over til SoftLayer. Watson leveres som en tjeneste driftet via SoftLayer.

IBM plasserer sin ett år gamle nyervervelse i sentrum av sin transformasjon. IBM bruker IBM SoftLayer sin IaaS som plattform for PaaS og SaaS tjenester. Men de satser også på SoftLayer som plattform når entreprise-kundene starter sin hybride sky reise. Gartner spår 70% av entreprise selskaper starter med hybrid sky i 2015. IBM har allerede startet med å levere SoftLayer til mange av sine outsourcing-kunder. SoftLayer har åpenhet i arkitekturen og et nettverk i og mellom sine datasentre som passer den hybride sky utviklingen.

IBM satser også 1,2 BUSD i 2014 på å bygge 15 nye datasentre for SoftLayer som gjør det til en global aktør med aktiviteter i alle verdensdeler.Softlayer

SoftLayer feirer et år i IBM og har dokumentert sin plass i IBM sin transformasjon til nye 100 år som teknologisk leder i verden. IBM laget IT-bransjen og vil fortsette å skape IT-trendene.

Technorati Tags: , , , , , , , ,

Bokmerk og del

Abonner på denne bloggen Abonner på denne bloggen