Instrumentert Sammenkoblet Intelligent

En smartere verden. En smartere verden.


 

Digitalisering er avgjørende når effektiv omstilling og ny innovasjon skal oppnås. Det handler om økt konkurransekraft og høyere produktivitet. Dette er bakgrunnen for åpningen av IBMs nye skydatasenter utenfor Oslo. Gjennom IBM Cloud datasenteret vil både offentlig og privat sektor bedre kunne utnytte endringskraften teknologien gir. Riktige valg av skyløsninger vil gi et mer effektivt Norge, både med tanke på ressursutnyttelse, servicegrad og kvalitet.

socialmap_oslo-01Økt produktivitet er ikke bare ønsketenkning, men også en nødvendighet for å kunne opprettholde bedrifters lønnsomhet og velferdssamfunnet som helhet. Men hvordan skal vi få det til? Det handler blant annet om å tilpasse ressursene til de nye mulighetene – og den nye virkeligheten. Og ikke minst bidra til at de allerede lønnsomme bedriftene opprettholder sin konkurransekraft.

Datalagring og skytjenester er tett knyttet opp mot hverandre. De som vil henge med og sikre effektiv verdiskaping fremover må forholde seg til denne teknologiske virkeligheten. Dette medfører både muligheter og trusler. Derfor vil vi skape størst mulig trygghet for deg, uansett hvilken løsning du velger.

Vi gjør det mulig for partnere og kunder å lagre data trygt på norsk jord, samtidig som de kan utnytte sine eksisterende IT-investeringer. Dette er et viktig punkt som skiller IBM fra konkurrentene. Lokal tilgang til IBMs globale nettverk av skydatasentre gir den beste fleksibiliteten for kundene våre. Det nye skydatasenteret utenfor Oslo er utviklet for å fremme innovasjon og få kundene raskt i gang med de nye løsningene for å effektivisere driften.

Ettersom de nordiske landene er blant de fremste i verden når det gjelder å ta i bruk ny teknologi, har vi sett behovet for å kunne tilby sikker lagring og drift i regionen. IBMs skydatasenter i Norge tilbyr en bred portefølje av infrastrukturtjenester fra IBM Cloud, inkludert dedikerte servere, virtuelle servere, lagring, sikkerhetstjenester og nettverksløsninger. Disse tjenestene kan tas i bruk ved behov og gir full ekstern tilgang og kontroll, slik at du kan skape egne, tilpassede nettskymiljøer – offentlig, privat eller hybrid.

Skydatasentre er kjernen i den nye IT-infrastrukturen. Skytjenester gjør data og løsninger tilgjengelige når som helst fra hvor som helst, og kan enkelt skaleres opp – eller ned etter behov. Hybride skyløsninger gir deg muligheten til å utnytte eksisterende IT-investeringer samtidig som du får bruke utvalgte og nøye tilpassede skydataløsninger. Alt koblet sømløst sammen i en hybrid modell, som gir bedriften fleksibilitet og sikkerhet etter behov og ønske.

Mange norske virksomheter opererer i et globalt marked med store svingninger som er vanskelige å forutse. Dette var også tilfellet under Vasaloppet i 2014, hvor det var opp mot 85 000 samtidige brukere på IKT-infrastrukturen. Det ga utfordringer. Derfor valgte arrangøren en skyløsning fra IBM som ga full skalerbarhet – knyttet til faktisk trafikk.
Riktige valg av skyløsning gir konkurransefortrinn og bidrar til økt digitaliseringstakt. Skyen er blitt et miljø for innovasjon og forretningsverdi. Jeg ser frem til å oppleve endringskraften teknologien byr på, og hjelpe norske virksomheter med å ta mulighetene i bruk!

/Arne Norheim

Technorati Tags: ,

Bokmerk og del

Olli er en anropsstyrt elektrisk, selvkjørende, intelligent, 3D-printet minibuss som forstår og kan snakke de fleste språk. Han gjør en god jobb på gata ved å samordne reiser og sørge for at alle kommer fram i tide. Han er like vennlig mot alle og gir seg ikke før batteriet er tomt – da lader han opp og kjører ut på ny. Ettersom Olli bygger på IBM Watson teknologi kan han bistå de reisende med aktuell informasjon om alt mulig – som vær, hendelser eller guide passasjerende om de historiske bygningene som de vil høre mer om. Han kan til og med kjøre forsiktig inn i både kjøpesentre og sykehus til glede for de som behøver hjelp hele veien frem til døren. Olli erstatter mange biler og gjør en enda bedre jobb til en betydelig lavere kostnad enn andre transportører i urbane miljøer.

ollie-ibm-watson

Det innføres ny teknologi i den tradisjonelle bilindustrien i rasende fart. Med elektriske selvkjørende biler blir veitrafikken både sikker, miljøvennlig og billig. Den neste generasjonen av biler kommer til å bli enda mer attraktiv og tilgjengelig for alle. Men byer kveles av en stor mengde biler som skaper krafikkkork og bilismen som system er ikke effektiv for byer.

Oslo by vil omdisponere gaterommet til fordel for fotgjengere og syklister. På denne måten får byen en økt vekst igjennom flere lommebøker og stemmer per kvadratmeter. Det ønskes et tiveligere og mer tilgjengelig miljø for den økende befolkningen. Oslo by har et tydeligmål om å bli fossilfri innenår 2030. Det er mange byer tilsvarende Oslo som har en offensiv urban politikk. Men alle kan ikke gå og sykle – og det er her Olli kommer inn. Olli gjør byens visjon realistisk.

Olli er ingen drøm, men en realitet, som allerede i sommer ruller på gatene i Washington og som er forventet å komme til København senere i år. Det er ikke tvil om at denne typen transportsystem tilhører fremtiden – og Olli har flere søsken. Men Olli er den eneste som bygger på IBM Watson teknologi og er derfor smartest i slekten!

Utenfor byene er forutsetningene annerledes. Der passer selvkjørende, elektriske biler godt inn. Den økende urbaniseringen i kombinasjon med implementering av ny teknologi kommer til å øke forskjellene mellom urbane og ikke urbane miljøer.

Vi står fremfor et spennende år og må begynne å fokusere på nye spørsmål

• Skal Olli sees som privat kollektivtrafikk eller som en ny generasjon biltrafikk, som stjeler kunder fra kollektivtrafikken?

•Hvordan skal byen best mulig prioritere sine gater for å støtte innovasjon og sikre medborgernes og næringslivets tilgjengelighet?

•Hvordan skal vi forbedre infrastrukturen slik at vi får en effektiv kobling mellom urbane og ikke urbane trafikksystemer?

•Hvordan skal framtidens transportsystem finansieres når eksisterende skatter på biler og fossilt drivstoff ikke opprettholdes?

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , ,

Bokmerk og del

IBM COUNTER FRAUDDet treffer hele organisasjonen – ikke bare IT avdelingen. Og det omfatter alt og alle som kan nås via internett. Å sikre omdømme og kontinuitet i bedriften går på tvers av hele organisasjonens økosystem. Det handler om prosesser, kontroll, ledelse og oppførselen til de ansatte.

For å få en dypere forståelse av hvilke bekymringer og perspektiver ledere har på cybersikkerhet gjennomførte IBM en spørreundersøkelse med deltakelse fra 700 ledere i 28 land, som jobber innen 18 ulike bransjer.

Rapporten gir innsikt i toppledelsens vurderinger knyttet til risikoer og utfordringer. Ikke minst hvordan deres vurderinger stemmer overens med dagens trusselbilde. To-tredjedeler av de som ble intervjuet var bekymret for cybersikkerheten og mente at tiltak burde iverksettes. De var derimot ikke tydelige på hvilke tiltak som burde prioriteres. Rapporten utdyper dette.

Over to-tredjedeler av toppsjefene var motvillige til å dele informasjon om cybersikkerhetshendelser som hadde truffet deres organisasjon. Samtidig viser det seg at samarbeidet internt – spesielt mellom ledelsen i HR-avdelingen, markedsføringsavdelingen og juridisk avdeling – er svak. Denne gruppen forvalter de dataene som hackerne oftest er ute etter. Disse lederne er også de som er minst komfortable med egen organisasjons cybersikkerhetsplaner – at planene er godt gjennomtenkt og at de faktisk blir utført.

Rapporten tar for seg ledernes syn på hvor IT-risikoene er, hvem fienden er, og effektive taktikker for å bekjempe cyberkriminalitet. Et annet viktig tema er samarbeidet mellom IT og forretningsdrift. Vi har analysert svarene på spørsmålene som hadde til hensikt å avdekke hvilke strategiske og taktiske forberedelser bedriftene har gjort, og presenterer måten samarbeidet fungerer på innenfor ulike grupperinger – helt opp til styrerommet. Rapporten avsluttes med noen anbefalinger.

Her kan du se hele rapporten

 

Bokmerk og del
18. March 2016
13:36
 

Lagt inn av
Arne Norheim in

Robotene vil snart kunne bidra til bedre beslutninger i styrerommene. Basert på analyse av enorme mengder relevante data verden over, finner teknologien mønstre og ser sammenhenger som gir tydelig retning for beslutningene. Maskiner vil etterhvert kunne overgå ordinære styremedlemmers forutsetninger og evne til å stake ut riktig kurs for verdiskaping.

Ordinære styremedlemmers beslutningsgrunnlag er begrenset av egen kunnskap og erfaring, samt det beslutningsgrunnlaget administrasjonen og eventuelle rådgivere har utarbeidet. Beslutningsgrunnlaget vil ikke sjelden være mangelfullt fordi det kan bygge på begrenset kunnskap og unyansert datagrunnlag.

Kognitive ­­dataløsninger er inspirert av menneskehjernen og vil basere sine anbefalinger på et utall erfaringer og data fra mange ulike kilder. De vil dessuten synliggjøre sannsynlige scenarier basert på observasjoner av faktiske drivere for utvikling og kundeatferd. Kognitiv teknologi er selvlærende og vil selv kunne fange opp viktige utviklingstrekk som ingen ordinære styremedlemmer har forutsetninger for å observere. De forstår, vurderer og lærer kontinuerlig.

Jeg tror ikke at selvlærende datamaskiner eller roboter som denne teknologien faktisk er, vil bli valgt inn som styremedlemmer. Men jeg er overbevist om at roboter vil få en plass ved styrebordet. Styrene og virksomhetene som ikke inviterer dem inn dit beslutningene skal tas, vil ganske enkelt sakke akterut i forhold til konkurrentene som benytter teknologien.

Bakgrunnen for påstanden er erfaringene fra vår kognitive teknologi som vi kaller Watson. Watson forstår både muntlig og skriftlig språk og kan snakke. Mens styremedlemmer spiser og sover, leser Watson kontinuerlig erfaringsdata fra fusjoner og oppkjøp, investeringer, omstillingsprosesser, nedbemanningsprosesser og utviklingstrekk i markedet. I tillegg kommer evalueringsrapporter, forskningsmateriale og teoretisk kunnskap. Og teknologien lærer underveis. Det betyr at Watson hele tiden vurderer og tillegger ulike kilder og parametere ulik vekt avhengig av forhåndsdefinerte parametere som forklaring på tillit og gjennomslag.

Watson vil kunne bli en betrodd rådgiver i styrerommene. Stemmestyring av teknologien vil gjøre den svært lett tilgjengelig. Watson vil verbalt kunne stille spørsmål for å klargjøre utfordringene og sikre et bedre beslutningsgrunnlag og mer treffsikre anbefalinger. Teknologien kan identifisere og presentere de mest relevante eksemplene på liknende situasjoner og problemstillinger, hva som ble gjort for å løse dem og hvordan resultatene utviklet seg i etterkant.

YouTube Preview Image

Tenkt scanario fra styrerommet der Watson sammenligner store mengder data for å bedre beslutnings-grunnlaget i forkant av en investeringsbeslutning.

Grunnlaget for Watsons og andre kognitive systemers ferdigheter ligger i millioner av relevante dokumenter og data tilgjengelig for analyse. Milliarder av enheter er koblet sammen – på tvers av land, bransjer og profesjoner. De produserer enorme mengder data hvert eneste sekund. Data er en ny naturressurs som har verdi for alle som ønsker ny innsikt og bedre grunnlag for sine beslutninger.

Menneske og maskin er best sammen. De kognitive systemene vil bli viktige støttespillere med sine automatiserte prosesser og enorme arbeidskapasitet. Deres evne til å fange opp og analysere observasjoner og ustrukturerte data er egenskaper som vil komme styrer og virksomheter til gode i årene fremover. Digitaliserte arbeidsprosesser gir bedre beslutninger og økt konkurransekraft – og bidrar til økt verdiskaping i samfunnet.

Bokmerk og del
14. March 2016
11:15
 

I januar var jeg på verdens største retail messe i New York, NRF Big Show. Her fikk jeg blant annet gleden av å oppleve et bilfritt Manhattan på grunn av hva vi i Norge ville kalt en liten snøbyge. Men det viktigste jeg har tatt med meg hjem er at den teknologiske verden vil forandre seg like mye de neste fem år som den har gjort de siste 2000 årene. Og jeg er enig! Det er bare å stålsette seg for det kommer til å gå fort. Enten er man med, eller så vil man bli forbigått! Det unormale er den nye normalen, og alt er i konstant forandring.

Mens politikerne krangler om hvordan de skal forholde seg til delingsøkonomien, er delingsøkonomien allerede i gang med å dele seg selv. Her hjemme har Uber sjåfører blitt avskiltet og bøtelagt. I Frankrike streiker et helt samfunn fordi de føler seg truet av den nye økonomien. I andre land som har tatt i mot denne økonomien, med mer åpne armer, kan man høre om nye samarbeid og partnerskap som nettopp ”forstyrrer” et allerede disruptivt marked. Et gammelt ordtak heter; If you can´t beat them, join them” eller ”eat them”. Det viktigste er at man gjør noe.

Kognitiv teknologi sammen med kunstig intelligens vil ha stor betydning for bransjer og industrier. Desto fortere man innser det desto raskere kan man innstille seg. IBM har jobbet med kognitiv teknologi i flere år. Vårt system Watson har helt siden den ble presentert og vant Jeopardy  i 2011 vært en av våre viktigste merkevarer. Watson har senere skolert seg og tilbys nå som en tjeneste til flere bransjer og industrier. Robotics er også et ”buzz” ord og ”Pepper” er navnet på en av disse robotics som allerede er installert i flere retail butikker og hoteller rundt om i verden. Den skal i første omgang ta hånd om enkle oppgaver som å svare på spørsmål som om hvor brukeren kan finne en vare eller hva er wifi passordet på dette hotellet. Hvis dere er i tvil så er ”Pepper” drevet av kognitiv Watson løsninger.

                                                                                                                                                                                             Bildet er hentet fra http://www.zdnet.com

Vi har alle opplevd det vi kaller god kundeservice flere ganger i vårt liv. Men vi har også flere eksempler på dårlig kundeservice. Serendipity betyr å skape en hyggelig overraskelse eller enda bedre, et magisk øyeblikk. De som overlever fremtidens varehandel er de som kan skape de magiske øyeblikkene for kunden hver gang..

Jeg tror det er på tide å ta frem post-it lappene og tenke utenfor boksen. Finne frem til de ideer og tanker som gjør at man får innsikt i sine kunders ønsker. Hvis ikke du er disruptiv, kan du være ganske sikker på at dine konkurrenter er det.

/Kim

Bokmerk og del

Abonner på denne bloggen Abonner på denne bloggen